MILJÖPOLICY

MILJÖPOLICY

Din Doktor är ett modernt värderingsdrivet företag som tar ansvar för miljön. Vi arbetar i vårt dagliga arbete med insatser som minskar miljöbelastningen och bidrar till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Miljöarbete:

Din Doktor´s miljöarbete syftar till att utveckla arbetsrutiner med goda miljöegenskaper. Det innebär att vi strävar efter att kontinuerligt minska verksamhetens miljöbelastning, förebygga miljöproblem, undvika hälsorisker för såväl personal som kunder, effektivisera resursutnyttjandet, minimera avfallsmängderna samt välja teknik och material med goda miljöegenskaper. Resultatet av detta synsätt är att miljöarbetet ingår som en naturlig del i vårt arbete.

Grundprinciper för Din Doktor s miljöarbete

Din Doktor upprätthåller rutiner för att säkerställa att vi följer tillämpliga lagar samt uppdragsgivarens krav som är relaterade till vår miljöpåverkan

Vi åt tar oss att ständigt förbättra vår miljöprestanda och som ett led i detta ska vi förebygga föroreningar.

– Alla medarbetare skall ta del av Din Doktor s miljöpolicy
– Vi tar hänsyn till miljön i utvecklingen av verksamheterna samt i våra inköp
– Vi tar till oss nya kunskaper och rön för att ständigt utveckla vårt miljöarbete
– Vi medverkar för att våra leverantörer tar sitt miljöansvar
– Vi utnyttjar energi-, vatten- och andra miljöresurser effektivt och sparsamt
– Vi planerar vårt resande och väljer färdsätt i syfte att få lägre miljöbelastning
– Vi sorterar avfall och återvinner material

Styrning av miljöarbete

Din Doktor s ledning fastställer övergripande miljömål och säkrar resurser och kompetens för att driva ett effektivt miljöarbete.. Samtliga medarbetare har ansvar att tillgodogöra sig policy, riktlinjer och arbetsprocesser.